POEM: ‘DEAREST CREATURE IN CREATION’:

 

Dearest creature in creation
Studying English pronunciation,
I will teach you in my verse
Sounds like corpse, corps, horse and worse
I will keep you, Susy, busy,
Make your head with heat grow dizzy.
Tear in eye your dress you'll tear,
So shall I! Oh, hear my prayer,
Pray, console your loving poet,
Make my coat look new, dear, sew it!
Just compare heart, beard and heard,
Dies and diet, lord and word,
Sword and sward, retain and Britain.
(Mind the latter, how it's written).
Made has not the sound of bade,
Say said, pay-paid, laid, but plaid.
Now I surely will not plague you
With such words as vague and ague,
But be careful how you speak,
Say break, steak, but bleak and streak.
Previous, precious, fuchsia, via,
Pipe, snipe, recipe and choir,
Cloven, oven, how and low,
Script, receipt, shoe, poem, toe.
Hear me say, devoid of trickery:
Daughter, laughter and Terpsichore,
Typhoid, measles, topsails, aisles.
Exiles, similes, reviles.
Wholly, holly, signal, signing.
Thames, examining, combining
Scholar, vicar, and cigar,
Solar, mica, war, and far.
From "desire": desirable--admirable from "admire."
Lumber, plumber, bier, but brier.
Chatham, brougham, renown, but known.
Knowledge, done, but gone and tone,
One, anemone. Balmoral.
Kitchen, lichen, laundry, laurel,
Gertrude, German, wind, and mind.
Scene, Melpomene, mankind,
Tortoise, turquoise, chamois-leather,
Reading, reading, heathen, heather.
This phonetic labyrinth
Gives moss, gross, brook, brooch, ninth, plinth.
Billet does not end like ballet;
Bouquet, wallet, mallet, chalet;
Blood and flood are not like food,
Nor is mould like should and would.
Banquet is not nearly parquet,
Which is said to rime with khaki
Discount, Viscount, load, and broad.
Toward, to forward, to reward.
Right! Your pronunciation's O.K.

 

TRANSCRIPTION:

 

/dɪəɾəst kɾiːtʃə in kɾieiʃən
st
ʌdiːiŋ ɪŋlɪʃ prənʊnsieiʃən
ai wil ti
ːtʃ juː in mai vɜːs
sa
ʊnz laik kɔːps kɔː hɔːs ənd wɜːs
ai wil ki
ːp juː suzi bizi
meik j
ɔː hed wið hiːt ɡɾəʊ diziː
ti
ə in ai jɔː dres jəl teə
kwi
ə feə siə hiə mai preə
prei k
ənsəʊl jɔː lʌviŋ pəʊət
meik mai k
əʊt lʊk njuːw diə səʊ(w) it
ʤʌst kəmpeə haːt biəd ənd hɜːd
daiz
ənd daiət lɔːd and wɜːd
s
ɔːd ənd swɔːd ritein ənd britən
maind ð
ə lætə haʊ it iz ritən
meid h
əz nɒt ðə saʊnd əv bæd
sei sed pei leid b
ʌt nɒt plæd
na
ʊ ai ʃɔːli wil nɒt pleig ju
wið s
ʌtʃ wɜːdz əz veig ənd eigju
b
ʌt biː keəfʊl haʊ ju spiːk
sei g
ʌʃ bʊʃ steik striːk breik bliːk
pri
ːviəs preʃəs fʊkʃiə vaiə
resipi
ː paip stʊnsei kwaiə
w
əʊvən ʌvən haʊ ənd ləʊ
skript risi
ːts ʃuː pəʊim təʊ
hi
ə miː sei divɔid əv trikəri
d
ɔːtə laːftəˑnd tepsikari
taif
ɔid miːzəlz tɒpsəl ailz
eksailz simili
ːz rivailz
h
əʊli hɒli signəl sainiŋ
seim iksæmini
ŋ bʌt mainiŋ
sk
ɒlə vikə bʌt sigaː
s
əʊlə maikə wɔː(r) ənd faː
fr
əm dizaiə dəzairəb(ə)l
ədmaiɾəb(ə)l frəm ədmaiə
l
ʌɱbə plʌmə biə bʌt briər
t
ɒpʃəm brau(w)əm rinaʊn bʌt nəʊn
n
ɒliʤ dʌn ləʊn gɒn nʌn təʊn
w
ʌn ænemoni bælmɒrəl
kit
ʃin litʃən lɔːndri lɒrəl
g
ɜːtruːd ʤɜːmən wind ənd maind
si
ːn melpɒməni mænkaind
t
ɔːtəs tɜːkwɔiz ʃæmwʌ leðə
ri
ːdiŋ rediŋ hiːðən heðə
ðis f
ənetik læbərinθ
givz m
ɒs grəʊz brʊk brəʊtʃ nainθ plinθ
bilet d
ʌz nɒt end laik balei
bu
ːkei wɒlit mælit ʃælei
bl
ʌd ənd flʌd aː nɒt laik wʊd
n
ɔː(r) iz məʊld laik ʃʊd ənd kud
bænkwit iz n
ɒt nɪɘliː paːkei
wit
ʃ dʌzənt igsækli raim wið kaːki
diska
ʊnt viskaʊnt ləʊd ənd brɔːd
t
əwəːdz tə fɔːwəd tə riwɔːd
rik
əʃeid ənd krɒtʃətiŋ krəʊkei
rait j
ɔː prənʊnsieiʃənz əʊ kei/

 

 

 

( Back )

 

 

Academic year 2008/2009
© Daniela Curadelli
dacu@alumni.uv.es
Universitat de València Press