1  La Declaració Universal dels Drets Humans
Preàmbul
Article 1: "Tots els sers humans naixen lliures ..."
Article 2: "Tota persona té tots els drets ..."
Article 3: "Tot individu té dret a la vida ..."
Article 4: "Ningú no estarà sotmés a esclavitud ..."
Article 5: "Ningú no serà sotmés a tortures ..."
Article 6: "Tot ser humà té dret ..."
Article 7: "Tots són iguals davant la llei ..."
Article 8: "Tota persona té dret a un recurs ..."
Article 9: "Ningú no podrà ser arbitrariamente ..."
Article 10: "Tota persona té dret, en condicions ..."
Article 11: "Tota persona acusada de delicte ..."
Article 12: "Ningú no serà objecte de ingerències ..."
Article 13: "Tota persona té dret a circular ..."
Article 14: "En cas de persecució, tota persona ..."
Article 15: "Tota persona té dret a una ..."
Article 16: "Els homes y les dones, a partir de ..."
Article 17: "Tota persona té dret a la ..."
Article 18: "Tota persona té dret a la ..."
Article 19: "Tot individu té dret a ..."
Article 20: "Tota persona té dret a la ..."
Article 21: "Tota persona té dret a participar ..."
Article 22: "Tota persona, com a membre de ..."
Article 23: "Tota persona té dret al traball ..."
Article 24: "Tota persona té dret al descans ..."
Article 25: "Tota persona té dret a un nivell ..."
Article 26: "Tota persona té dret a la ..."
Article 27: "Tota persona té dret a prendre ..."
Article 28: "Tota persona té dret a que ..."
Article 29: "Tota persona té deures respecte ..."
Article 30: "Res en la present Declaració podrà ..."