Del tecnolecte al sociolecte: consideracions sobre l'argot tècnic en català

Comunicació presentada a la I Jornada sobre Comunicació
Mediatitzada per Ordinador en Català (CMO-Cat)
Universitat de Barcelona
1 de desembre del 2000


Araceli Alonso, Rosanna Folguerà, Carles Tebé
araceli.alonso@iula.upf.es, rosanna.folguera@iula.upf.es, carles.tebe@iula.upf.es
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra

 

1. Presentació i objectius


Els autors d'aquesta ponència que presentem a la I Jornada sobre Comunicació Mediatitzada per Ordinador en Català volem fer una contribució sobre el lèxic d'Internet, i més concretament, volem fer una aportació centrada en els límits entre la terminologia tècnica o tecnolecte i l'argot tècnic o sociolecte.


La nostra aproximació al tema és des de la terminologia, és a dir, des de l'estudi del lèxic especialitzat per la temàtica; i en l'aproximació que com a lingüistes fem al llenguatge dels àmbits científics i tècnics, considerem que sovint es produeix una confusió generalitzada, i a diferents nivells, entre allò que anomenem els tecnolectes ­pròpiament, els llenguatges especialitzats per la temàtica­ i allò que coneixem com a sociolectes ­l'argot utilitzat com a tret distintiu per un grup social o professional determinat; en aquests àmbits, l'argot tècnic.


En algunes àrees concretes, com són la microinformàtica, Internet i les noves tecnologies de la informació i comunicació, pensem que aquesta confusió és fàcilment explicable tant pel tipus de processos de formació lèxica predominants com per les característiques particulars dels grups socials que creen i difonen aquest llenguatge. Tanmateix, considerem que la persistència d'aquestes confusions dificulta tant una descripció més acurada del llenguatge tècnic com un enfocament més adequat per a la naturalització d'aquest llenguatge en català.


El nostre objectiu en relació amb aquest tema és redefinir l'espai que ocupa l'argot tècnic com a varietat lingüística dins el discurs i els textos especialitzats; fer emergir les regles i els processos específics de creació neològica d'aquesta varietat en el nivell lèxic; i aportar algunes reflexions sobre els trets específics que que té l'argot tècnic en català en contrast amb el castellà i l'anglès.


En aquesta primera aproximació al tema, ens proposem:

Descriure els trets principals que permeten distingir entre els tecnolectes i els sociolectes.

Analitzar, més específicament, les característiques que singularitzen l'argot en un àmbit determinat per la seva temàtica, i en aquest cas, l'argot d'Internet.

Determinar quins són els criteris específics que ens serveixen per identificar l'argot tècnic en el camp d'Internet per a arribar a diferenciar-lo del tecnolecte.


2. Del tecnolecte al sociolecte


La bibliografia que analitza els conceptes d'argot, sociolecte, jerga, slang... és immensa, i abasta diversos camps i perspectives dels estudis que descriuen la variació lingüística: des de la sociolingüística a la pragmàtica passant per l'etnografia de la comunicació, els llenguatges amb propòsits específics, la lexicografia, l'anàlisi del discurs, i molts d'altres.


En la recerca que hem fet per aquest treball ens ha interessat sobretot de recollir aquelles definicions que contraposaven els tecnolectes o llenguatges especialitzats per la temàtica amb els sociolectes o argots tècnics, amb la finalitat d'extreure'n una primera relació de criteris que ens ajudin a identificar les unitats de caràcter argòtic.


En el Diccionario de lingüística moderna d’Alcaraz Varó (1977), el tecnolecte és un «subcódigo de una lengua dirigido al uso especializado en una determinada disciplina o especialidad científica o técnica. Los dos componentes más característicos de un tecnolecto son el léxico y la sintaxis».

El Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (1992) defineix special language com «a term used by the varieties of language used by specialists in writing about their subject matter (...) The study of special languages includes the study of terminology and register».

En els textos de referència sobre llenguatges científics i tècnics, la llengua d’especialitat o tecnolecte és descrita sempre com una varietat de la llengua natural, que sovint integra elements simbòlics i gràfics en el seu codi lingüístic:


La langue de spécialité est principalement une langue dite naturelle, avec des éléments brachygraphiques intégrés, et avec un accent plus prononcé sur l’écrit, qu’elle a en commun avec la langue poétique. Elle constitue, en plus, une partie du discours mixte langue-langage. (Kocourek 1991: 41)


Per aquest autor, l'objectiu primordial de la llengua d'especialitat és la precisió semàntica i la sistematització conceptual, i es manifesta per una neutralitat emotiva. Per tant, tendeix a definir amb precisió les seves unitats lèxiques, a controlar la polisèmia i l’homonímia, a suprimir els sinònims, a simplificar i a delimitar millor els mitjans sintàctics, a neutralitzar o contenir l’emotivitat i la subjectivitat.


El punt de vista de Sager et al. ens ha semblat interessant, per tal com situa la seva definició de special language en contrast no solament amb la llengua general sinó amb els dialectes i sociolectes:


Special languages form mutual exclusive, though overlapping sets of sublanguages based on the division of knowledge of a speech community. They can have dialectal and sociolectal variants, and in this respect they often described as sub-languages of national languages or varieties of standard languages (Sager, Dungworth and Macdonald 1980: 63).


Així, Sager et al., que identifiquen els mateixos trets predominants en els llenguatges científics i tècnics que hem vist en altres autors com Kocourek, dibuixen una representació de la variació lingüística en què un subconjunt del llenguatge determinat per la temàtica pot contenir al seu torn altres varietats lingüístiques determinades per paràmetres diferents, com el geolectal o el sociolectal, i tots ells durien activada algun tipus de marca temàtica que els identificaria com a pertanyents a un mateix llenguatge d’especialitat.


Per al Diccionario de Lingüística Moderna, un sociolecte és una «variedad sociolingüística dentro de una comunidad de habla, que determina a un grupo ­ profesores, abogados, etc.­ debido a variables sociológicas tales como su clase social, educación, profesión, y otros parámetros sociológicos como la situación de uso, y sin tener en cuenta para nada su carácter geográfico. La pertinencia a una de esos grupos crea unos vínculos lingüísticos que, a su vez, les dan mayor cohesión y refuerzo con identificación frente a otros» (Alcaraz Varó 1997).


L’ús del terme sociolecte, però, no és generalitzat. De fet, al costat de sociolecte podem trobar denominacions complementàries com ara argot, germania, jerga i slang. Els diferents autors que han tractat el tema no es posen d’acord amb el significat de cadascuna d’aquestes paraules i les definicions que apareixen en els diccionaris i manuals se sobreposen, de manera que es fa difícil establir els seus límits de significació. Aportem a continuació algunes definicions d’aquests termes.


López del Castillo (1984) defineix argot com «la llengua privada d’un estament social o bé d’un grup determinat per l’ofici o la professió o qualsevol altra mena de convivència». En canvi, en el Diccionario de Lingüística Moderna el defineix com a «subsistema técnico no estándar, de carácter emimentemente coloquial, formado principalmente por sinónimos de palabras y expresiones de lengua estándar [...]».


Jean Dubois et al. (1992) defineixen l’argot en el seu Diccionari de lingüística com un

«dialecto social limitado al léxico, de carácter parásito ­en la medida en que crea términos nuevos, con valores afectivos diferentes, para conceptos ya dotados de un término­, empleado por una capa social determinada que se considera diferente de las otras; su objeto es impedir la comprensión a los no iniciados o señalar la pertenecia a un grupo determinado; en algunas profesiones existe la tendencia añadir al término técnico un término de argot».


El terme jerga també s’utilitza, en castellà, amb el mateix sentit que argot. Per exemple, Cardona (1991) el defineix com una «variedad lingüística compartida por un grupo restringido ­por edad o por ocupación­ que es hablada para excluir a las personas ajenas de la comunicación y para reforzar el sentimiento de identidad de los que pertenecen al grupo». Altres autors restringeixen més el significat del terme jerga i expliquen que el terme té un caràcter més despectiu i s’usa per indicar que un grup determinat parla en una llengua incomprensible per a ells. De fet, jerga és un lexema d’origen medieval que significa "parla inintel·ligible".


El terme slang procedeix de l’anglès i en els seus orígens el seu significat es restringia a la parla de les classes baixes de la societat, concretament, la parla dels criminals. Després ha passat a significar el llenguatge informal i no estandarditzat, normalment vulgar, utilitzat per un grup de classe social baixa. No obstant, el seu ús s’ha estès i en moltes ocasions aquest terme apareix utilitzat en el mateix sentit que argot o jerga. De fet, The Enclyclopedia of Language and Linguistics (1994) defineix slang com a «restricted speech of subgroups or subcultures in society, and, a highly informal, unconventional vocabulary of more general use».


El Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (1992) precisa que «slang is used for a very informal speech variety which often serves as an "in-group" language for a particular set of people [...] Most slang is rather unstable as its words and expressions can change quite rapidly».


Després de comparar sistemàticament les definicions de tecnolecte i sociolecte, podem extreure alguns resultats que contraposen els trets característics de les varietats tecnolectals i sociolectals d’una llengua:


TECNOLECTES
SOCIOLECTES

1
Sistematització conceptual controlada; no solen admetre noves unitats si no estan establertes i conceptualitzades prèviament.
No és un lèxic controlat. Es crea de manera espontània, no planificada. No hi ha sèries lèxiques sistemàtiques.

2
Precisió semàntica; ideal d'univocitat; tendeixen a suprimir o a restringir els sinònims.
Es recolzen precisament en l'homonímia, la polisèmia, la figuració, la metàfora, l'extensió de significat.

3
La creació d’unitats lèxiques noves té una funció bàsicament designativa.
La creació d’unitats lèxiques noves té una funció bàsicament expressiva.

4
La forma escrita dels termes és prioritària sobre la seva forma oral.
El lèxic apareix primer de forma oral i s'estableix més tard de forma escrita; la grafia sol reflectir trets d'oralitat

5
Els termes especialitzats tendeixen a tenir una validesa supranacional en molts dels casos, a partir de recursos lèxics compartits per diverses llengües
Les unitats lèxiques tenen validesa només per a cada comunitat lingüística particular, tot i que sovint imiten o parodien un argot internacional

6
Tendència a neutralitzar o contenir l'emotivitat, la subjectivitat.
Tendència a potenciar el caràcter expressiu o afectiu de les unitats, especialment en un vessant irònic, paròdic, sarcàstic.

7
El registre predominant del tecnolecte té un caràcter estàndard i formal.
El registre de l'argot es caracteritza per un caràcter informal, col·loquial, vulgar en molts casos.

En síntesi, les aportacions que hem recollit ens permeten afirmar que:

des d’un punt de vista de llenguatge especialitat per la temàtica, el tecnolecte sembla un terme més genèric, d’abast més global, que pot incloure en el seu interior varietats diatòpiques ­dialectes i altres varietats geogràfiques­ i varietats diastràtiques ­variació de registre, també anomenada "vertical".

la determinació de quines unitats pertanyen a una o altra varietat exigeix l’aplicació de criteris que afecten diferents nivells d’anàlisi lingüística ­el procés de formació, l’anàlisi conceptual d’unitats relacionades, les condicions de producció discursiva de cada unitat, la funció comunicativa predominant, etcètera.


3. Corpus d'anàlisi i supòsits de base


El corpus bàsic que hem utilitzat per constatar les diferències entre tecnolecte i sociolecte és el Lèxic panllatí d'Internet, un vocabulari multilingüe que conté l’anglès i quasi totes les llengües romàniques, entre elles el català. Aquest vocabulari, elaborat per un equip de treball de diferents centres i països, va ser concebut en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia ­Realiter­, que té com a objectiu principal estudiar els recursos lèxics i la vitalitat de les llengües neollatines en els àmbits especialitzats. La nomenclatura del vocabulari comprèn uns 300 conceptes dins del camp d'Internet, està elaborat amb una metodologia de treball terminològica, té un enfocament descriptiu i recull força variació denominativa.


Per completar el nostre corpus d'anàlisi per a aquest treball, hem ampliat la nomenclatura del Lèxic Panllatí d’Internet amb altres vocabularis i reculls lèxics trobats a Internet que inclouen el català com a llengua en la nomenclatura ­vegeu a la bibliografia les obres utilitzades com a corpus d’anàlisi. Els termes catalans i castellans han estat documentats en corpus textuals quan ha estat possible ­a Internet mateix­, i puntualment s’ha comptat amb especialistes en la matèria que han intervingut com a consultors externs.


Els supòsits amb què hem abordat l'anàlisi de les dades són els següents:

El nostre camp d'anàlisi és el llenguatge natural: no ignorem que en aquest àmbit hi ha designacions que es vehiculen per mitjans no lingüístics ­icònics, gràfics, simbòlics­, però no formen part del nostre estudi.

El nostre nivell d'anàlisi és el lèxic ­i concretament, unitats lexicalitzades en almenys una de les llengües de treball del corpus­: això vol dir que hem exclòs deliberadament altres nivells d’anàlisi que també són pertinents, com el discursiu, el textual, el sintàctic, o l’ortogràfic.

Partim de la base que en el lexicó només hi ha unitats lèxiques, és a dir, no fem cap distinció prèvia entre paraula i terme. Cabré (1999: 123) arriba a la conclusió que les paraules i els termes d'especialitat no són unitats de naturalesa diferent, com s'havia defensat des de la terminologia, sinó que en el lexicó només hi ha unitats lèxiques que poden adquirir valor de paraula o valor de terme. Són les condicions pragmàtiques en què s'actualitza la unitat lèxica les que determinen el valor que adquireix en cada situació comunicativa.


Los términos no son unidades aisladas que constituyen un sistema propio, sino unidades que se incorporan en el léxico de un hablante en cuanto adquiere el rol de especialista por el aprendizaje de conocimientos especializados (Cabré 1999: 118).


Los términos son unidades léxicas, activadas singularmente por sus condiciones pragmáticas de adecuación a un tipo de comunicación. Se componen de forma o denominación y significado o contenido. La forma es constante; pero el contenido se singulariza en forma de selección de rasgos adecuados a cada tipo de situación y determinados por el ámbito, el tema, la perspectiva de abordaje del tema, el tipo de texto, el emisor, el destinatario y la situación (Cabré 1999: 123).D'acord amb aquest supòsit, sostenim igualment que en les unitats d'argot no hi ha trets formals ni semàntics específics que ens permetin dir que hi ha una diferència clara entre tecnolecte i sociolecte. L'argot d'Internet no presenta unes característiques particulars en tant que unitat lèxica, sinó que són les seves condicions de producció i d'ús les que activen la seva condició d'argot.


4. Anàlisi de dades i resultats


La metodologia de treball que hem seguit ha consistit a analitzar exhaustivament les unitats lèxiques del corpus, determinant, en cada cas:

quin ha estat el procés de formació de cada unitat lèxica; i

quin o quins trets presenta cada unitat respecte a la llista de característiques de la taula comparativa de l’apartat 2.


Com a resultat de l’anàlisi, presentem una classificació de les unitats en quatre grans blocs. Cada bloc d’unitats consta d’una relació de casos il·lustratius, una descripció dels processos de formació més comuns en cada bloc, i una anàlisi dels elements de tipus sociocomunicatiu que permeten situar cada bloc d’unitats en un espai determinat a partir de l’oposició tecnolecte-sociolecte que hem presentat més amunt.


Lèxic altament especialitzat, terminologia xarxa digital de serveis integrats, protocol TCP/IP, servidor proxy, adreça IP, motor de cerca, administrador de sistemes, servidor web

HTML, XML, CSS, ADSL, HDSL, DNS, URL, IP, IRC, PGP, POP, PPP, SLIP, SMTP, WWW

mòdem (an: modulator+demodulator), knowbot (an: knowledge+robot), brouter (an: bridge+router), sysop (an: system+operator)

hardware, software, firmware, freeware, shareware; hiperenllaç, hiperimatge, hipertext.


El procés de formació de les unitats d’aquest grup ens permet classificar-les com a unitats terminològiques, atès que responen als patrons de formació de paraules predominants en la majoria d’àmbits tècnics: derivació i composició culta, sintagmació, siglació i acronímia, manlleu, o combinacions d’alguns dels processos anteriors.


Si les analitzem des del punt de vista de la varietat lingüística que representen, aquestes unitats responen a moltes de les característiques que havíem associat als tecnolectes: tendeixen a formar series lèxiques bastant sistemàtiques, palesen una funció clarament designativa, son semànticament precises, són bastant estables gràficament, i en conjunt reflecteixen les característiques pròpies d’un subllenguatge creat per especialistes que necessiten denominar els conceptes del seu propi àmbit de treball.


Algunes d’aquestes unitats han passat a la llengua comuna, s’han recollit en molts diccionaris generals i són compreses per la majoria de parlants, però això no n’ha alterat ni la forma ni el significat: hardware, software, mòdem, hipertext, World Wide Web.


Lèxic bàsic, lèxic generalistatertúlia (an: chat), navegar/navegador, tallafoc (an: firewall), allotjament (an: hosting), teranyina (an: web), aranya (an: crawler), pujar/baixar (an: upload/download), còpia de carbó, correu brossa (an: junk e-mail), marcador (an: bookmark), passarel·la (an: gateway)

quiosc electrònic, ciberdiners (cibercalés, cibercèntims), netcèntric, cibercerques, art virtual (ciberart, web art), netiqueta (ciberètica), periodisme electrònic (periodisme virtual), webaddicte, cibercafè, llibre digital, autopistes de la informació, infoaddicte


El primer grup d’unitats d’aquest segon bloc està format per processos de metaforització. Els exemples seleccionats responen a diferents mecanismes de canvi de significat, un significat que originalment ja estava situat en l’àmbit de la llengua general. Molts d’aquests conceptes s’organitzen en grups o clusters d’un mateix àmbit original ­navegar, àncora; teranyina, aranya; passarel·la, tallafoc, pont, en construcció­; d’aquesta manera, el lligam metafòric entre conceptes relacionats substitueix la sistematicitat semanticoformal que caracteritza les sèries lèxiques de la varietat tecnolectal.


Les unitats del segon grup tenen com a denominador comú un procés de formació diferent, com és la reutilització de conceptes del món real en el món virtual, que correspon a Internet. En aquest cas, les noves unitats se solen construir adjuntant un formant específic ­un adjectiu, una forma prefixada­ a la base lèxica original; el formant actua com a marca d’activació d’aquest segon sentit. La llista de formants és reduïda, com es pot veure en els exemples, però productiva; alguns han estat manllevats directament de l’anglès: web-, net-, i comencen a produir derivats en català. En aquest grup d’unitats, la forma és més inestable: a vegades conviuen diversos formants per a un mateix concepte ­art virtual, ciberart, web art­; però en altres casos només se’n materialitza un ­llibre digital, però no s’ha documentat *llibre virtual.


Des del punt de vista de la varietat sociolectal, molts autors han subratllat el rol cognitiu que juga la metàfora com a vehicle per a l’adquisició de coneixements en un medi desconegut o hostil. Així, Meyer et al. (1997: 18), que estudien la productivitat de les metàfores a Internet, sostenen que «[metaphorical Internet terms] were conceptually useful: the images evoked facilitate’s one understanding of the underlying technical concepts», per bé que «[metaphorical terms] could also distort the underlying technical reality to some degree». En efecte, la gran difusió d'Internet com a mitjà de comunicació ­especialment a través de la web­ ha fet que el seu espai passés en poc temps de ser un medi exclusivament tecnolectal, utilitzat entre especialistes, a ser un espai freqüentat per milions d’usuaris sense formació ni coneixements previs en aquest àmbit. Ens sembla significatiu remarcar que no hi ha cap alternativa denominativa "tècnica" per als conceptes designats més amunt. Aquest fet, juntament amb el procés de formació que hem descrit, ens permet agrupar aquestes unitats com a part d’un lèxic bàsic d’ús comú, format per denominacions que semblen encunyades per a un usuari final no expert en la matèria.


Lèxic informal, amb valor expressiuensaïmada, correu tortuga (an: s-mail;snail-mail), espamejar (an: spam)

atatxar, foruardejar, uèp, emili, jom pèitx, efepetejar

an: beerware, postcardware, shovelware, wetware


El procés de formació del primer grup d’unitats no presenta trets unitaris. El primer cas, ensaïmada, és una reinterpretació del significat d’una icona utilitzada internacionalment que ja presenta una denominació establerta (@ = arrova; an: at). El terme correu tortuga és un calc de l’anglès snail-mail, format per analogia amb e-mail per designar el correu postal ordinari. Finalment, espamejar, que en català no és transparent, és un calc de l’anglès to spam, que originalment designava un producte comestible de molt poc valor nutritiu, i que actualment designa la tramesa indiscriminada d’informació no sol·licitada, inútil, per correu electrònic.


En el segon grup d’unitats el procés de formació consisteix en la deformació intencionada dels manlleus originals en anglès. Normalment, aquest propòsit s’aconsegueix generalitzant regles gramaticals de la llengua original que no són aplicables en català, i/o grafiant les unitats d’acord amb una pronúncia aproximada o descurada en la llengua d’arribada. En alguns casos, amb aquests recursos es poden arribar a produir derivats (cf: an: e-mail it to me asap> cat: emilia-me’l quan puguis).


El tercer grup aparentment no presenta diferències formals respecte al grup anàleg del primer bloc d’unitats que hem analitzat en el primer bloc corresponent a les unitats tecnolectals. Si bé és cert que en aquest grup el formant ­ware s’adjunta sovint a bases nominals, el tret distintiu no és de base lèxica sinó semàntica: aquests "termes tècnics" presumptament ben construïts són bromes, paròdies d’altres unitats lèxiques de l’especialitat: cf. el significat de wetware ­el software humit, és a dir, el cervell humà, en frases com ara: "en aquest disseny hi falla el wetware".


El tret comú que ens ha permès agrupar aquestes unitats sota un mateix epígraf és per tant la funció predominantment expressiva o afectiva que manifesten en l’ús. El seu valor designatiu és inexistent, ja que o bé hi ha una alternativa denominativa no marcada ­correu postal o correu tradicional per snail-mail, adjuntar per atatxar, missatge o correu electrònic per emili­, o bé el concepte que presumptament designen és ell mateix una paròdia d’altres conceptes reals ­cf. el significat de beerware respecte a freeware o shareware.


Aquest tipus d’unitats són molt freqüents en el lèxic d’Internet, perquè dónen cos a la dimensió lúdica, creativa, irònica, burleta, informal, que és inherent a moltes de les noves iniciatives que sorgeixen a la xarxa i a les complicitats socials i grupals que s'hi creen. El lèxic i la fraseologia reflecteixen constantment aquesta característica, per bé que en el nostre corpus ­que és bàsicament lexicogràfic­ hi ha poques unitats d’aquest tipus.


Lèxic específic de comunitats internàutiquesencendre’s (an: flame), passerell (an: newbie), voyeur (an: lurker)

àlies (an: nick, nickname)

pirata, intrús (an: hacker), an: cracker, an: phreaker


Com en l’apartat anterior, les unitats recollides en aquest epígraf no presenten trets constants que ens permeti agrupar-les des des punt de vista dels recursos emprats en el seu procés de formació: hi ha des de metàfores i neologismes semàntics calcats de l’anglès fins a manlleus sense denominació pròpia en català.


El tret que les agrupa és estrictament de caràcter sociolectal: són tres grups d’unitats que corresponen a tres entorns diferents, amb interaccions sociocomunicatives també diferents: el primer, els grups de notícies (newsgroups); el segon, els xats o tertúlies o converses en temps reals; el tercer, el món més marginal, subversiu i críptic dels pirates informàtics.


En tots tres casos és lícit parlar d’argot tècnic en el sentit més tradicional del terme, com els que havíem recollit en les definicions del començament: són unitats lèxiques i expressions usades només en l’interior d’aquestes situacions comunicatives, en què juguen un rol important d’identificació i cohesió dels membres de cada grup. Així, en els grups de notícies un lurker (voyeur) és un terme despectiu per referir-se a un individu que es detecta que es passeja pels missatges del grup i segueix les discussions, però que no hi participa mai; és a dir, que no segueix les regles establertes. Nick és l’àlies o el malnom amb què un usuari es dóna d’alta en una sala de xat ­les converses en principi són anònimes. Els pirates informàtics distingeixen els diferents tipus d’intromissió que són capaços de dur a terme, i per exemple estableixen una ratlla divisòria molt clara entre els hackers ­gent que rebenta els sistemes de protecció d’un sistema simplement per provar la seva habilitat­ i els crackers ­gent que fa la mateixa acció però per causar un dany, o obtenir algun benefici econòmic.


En síntesi, les unitats lèxiques adquireixen un valor específic per als iniciats en qualsevol d’aquests grups, i en origen no són reconeguts fora del seu estricte àmbit d’ús.

Naturalment, a mesura que alguns d’aquests reductes iniciàtics esdevinguin espais de comunicació massiva, com ja passa amb els xats, el seu lèxic passarà a ser més transparent per a molta gent, i a continuació podrà disseminar-se més enllà de les seves fronteres inicials.


5. Conclusions i perspectives de futur


Com a balanç de l’anàlisi de dades del corpus, presentem les següents conclusions:


Hem distingit quatre categories de lèxic específic d’Internet, atenint-nos a una combinació de criteris lexicològics i de condicionants sociocomunicatius i sociodiscursius: terminologia, lèxic bàsic o general, lèxic informal i argot pròpiament dit. Volem subratllar que per a nosaltres tots ells són tecnolectals, és a dir, tots quatre nivells són especialitzats des d’un punt de vista temàtic.

L’ús del terme argot tècnic és utilitzat per autors i lexicògrafs per referir-se indistintament a qualsevol de les categories que hem descrit, com ho prova una consulta ràpida als títols dels centenars de vocabularis editats a Internet en diverses llengües. Considerem que Internet és un veritable univers, un espai de comunicació massa gran i divers per parlar d’un argot, i que al seu interior s’hi hostatgen comunitats molt diferents; en aquest sentit, ens sembla més adequat parlar de l’argot dels xats o l’argot dels hackers, però no de l’argot d’Internet.

Hi ha un espai important entre les unitats pròpiament terminològiques i les unitats pròpiament argòtiques, que està ocupat d’una banda per aquest lèxic bàsic o general, sobretot metafòric, i de l’altra pel lèxic més informal, molt marcat des del punt de vista de la intenció comunicativa. En conjunt, aquests grups d’unitats dónen testimoni de la gran vitalitat que té la creació neològica espontània, no planificada, a Internet, i de la permeabilitat dels seus conceptes des del punt de vista de la variació vertical. La tradició utilitza predominantment l’etiqueta d’argot per a aquestes categories que nosaltres hem volgut distingir de les anteriors.


Des del punt de vista metodològic, considerem que:

El nostre corpus d’anàlisi ha estat bàsicament format per unitats lèxiques procedents d’inventaris lexicogràfics. Però molts dels trets que poden ajudar a una caracterització més acurada del lèxic d’Internet exigeixen la incorporació d’altres nivells d’anàlisi lingüística, com el sintàctic, el discursiu, o el gràfic i icònic. Concretament, un estudi específic que vulgui descriure bé l’argot d’una comunitat internàutica qualsevol demana una anàlisi lingüística en profunditat que inclogui almenys tots els nivells esmentats anteriorment. El corpus necessari per a aquest estudi ha d’estar constituït per textos escrits i per producció oral.

Un dels elements més importants que hem detectat per identificar el lèxic més informal i l’argòtic és precisament la ironia. Tot i que hem descrit algun recurs específic amb què es manifesta a nivell lèxic ­deformació gràfica d’altres unitats de referència, creació de falses sèries lèxiques, aplicació de regles gramaticals alienes a la llengua pròpia­ ens falten encara recursos i mètodes per descriure-la i detectar-la millor.


Finalment, exposem algunes perspectives amb què voldríem completar aquest primer treball sobre el tema:


Ens proposem estudiar la representació d’aquestes unitats en els repertoris lexicogràfics actuals, ja que ens ha semblat molt deficient, especialment en tot allò que fa referència a les marques d’ús. Igualment, pensem que l’absència de determinades formes de variació denominativa informal en els lèxics especialitzats no té sentit, ja que constitueixen un lèxic viu que dóna fe de la creativitat de la llengua en un àmbit com Internet.

I en un futur més llunyà també ens interessarà de fer un estudi contrastiu de creativitat lèxica entre l’anglès, el català i el castellà en el lèxic específic d’Internet, amb la finalitat d’analitzar si en català també són aplicables etiquetes com el ciberspanglish, que descriuen contextualitzacions lingüístiques particulars del lèxic d’Internet vist des del punt de vista de la interferència lingüística.

6. Bibliografia


Obres de referència

ALCARÁZ, E. et al. (1997) Diccionario de lingüística moderna Enrique Alcaráz Varó y María Antonia Martínez Linares, Barcelona, Ariel.
ASHER, R. E. (1994) The Encyclopedia of Language and Linguistics, Gran Bretaña, Pergamon Press Ltd.
CABRÉ, M. T. (1992) La Terminologia. Teoria, els métodes, les aplicacions, Barcelona, Antártida/Empúries.
CABRÉ, M. T. (1999) La Terminologia. Representación y comunicación, Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra).
CARDONA, G. R. (1991) Diccionario de lingüística, Barcelona, Ariel.
DE YZAGUIRRE, Ll. (1995) «Maquinar-hi o programar-hi», Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit, III, 1995, pp. 341-366. Barcelona, Departament de Filologia Catalana (UB), Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
DUBOIS, J. et al. (1992) Diccionario de lingüística, Trad: ORTEGA, I., DOMÍNGUEZ, A., Madrid, Alianza.
ENCICLOPÈDIA CATALANA (1998) Gran Diccionari de la Llengua Catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
KOCOUREK, R. (1991) La langue française de la technique et de la science, Wiesbaden, Oscar Brandstetter Verlag GmbH.
LÓPEZ DEL CASTILLO, Ll. (1984) Llengua stàndard i nivells de llenguatge, Barcelona, Laia.
MEYER, I. et al. (1997) «Metaphorical Internet terms: A conceptual and structural analysis», Terminology, 4 (1) vol., 1997, pp. 1-33.
RICHARDS, J. C. et al. (1992) Longman dictionary of language teaching and applied linguistics, 2ª ed., Gran Bretaña, Harlow Longman.
SAGER, J. C., DUNGWORTH I MACDONALD (1980) English Special Languages, Wiesbaden, Brandstetter.


Corpus de buidatge

ALCALDE, J. El CATALANET. Dictionari català de terminologia cibernàutica.
[http://ww2.grn.es/jacal/]
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS Lèxic bàsic d’Internet.
[http://www.caib.es/govern/conselleries/educacio/lexic/lexic.htm]
REALITER Lèxic panllatí d'Internet, Canadá, Bureau de la traduction du Gouvernement del Canadà [en prensa].
TERMCAT
[http://www.termcat.es/cercaterm/]
The Hacker's Dictionary [http://www.iula.upf.es/altres/cibres/hackers/hacker.index.htm]