infraroig

Fuente: http://www.climatologia.uji.es/ --> http://www.climatologia.uji.es/animacion.html