SUMARI


1 La Declaració Universal dels Drets Humans


2 Importància d'una Declaració sobre els drets humans

2.1 Què s'intenta protegir amb la Declaració Universal?
2.2 La lluita pels drets humans en la Història


3 Naixement de la Declaració Universal dels Drets Humans

3.1 L'escenari mundial de la Declaració
3.2 L'O.N.U. i els drets humans
3.3 El debat sobre la Declaració Universal dels Drets Humans
3.4 La nit del 10 de desembre de 1948


4 Origens de la Declaració Universal

4.1 Els antecedents de la Declaració Universal
  4.1.1 Els grans textos del passat
  4.1.2 Els documents que van servir de precedent a la Declaració Universal
4.2 Declaració de Drets del Bon Poble de Virgínia
4.3 Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà


5 Estudi i anàlisi de la Declaració

5.1 Contingut de la Declaració Universal
5.2 Anàlisi dels articles de la Declaració
5.3 Significat de la Declaració Universal


6 Desenrotlla- ment de la Declaració Universal

6.1 Els anys posteriors a la Declaració
6.2 Els Pactes Internacionals de l'O.N.U.
  6.2.1 El reforç a la Declaració Universal
  6.2.2 Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics
  6.2.3 Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals
6.3 La lluita pels drets humans als continents


7 Per a saber més sobre els drets humans i les Nacions Unides