Capítol 2. Metodologia.

Per a la consecució d'aquest projecte i l'acompliment dels objectius es seguiran els següents passos:

Planificació del projecte.

Aquesta planificació té com a objectiu clarificar l'ordre de les tasques a realitzar i estimar el temps per a durles a terme.

Divisió del treball i estimació temporal.

La consecució de tasques per a realitzar el projecte es pot dividir en els següents blocs:

A .- Cerca i revisió bibliogràfica. Es divideix principalment en tres parts:

A1 L'estàndard XML i concretament el format DocBook. (1 setmana)

A2 Els llenguatges i el procés de transformació i els llenguatges que hi intervenen.(2 setmanes)

A3 L'accessibilitat en la web i llenguatges HTML i CSS2. (1 setmana)

B .- Aprenentatge i posada en pràctica del procés de transformació i dels estàndards que allí intervenen. Aquesta tasca té les seguents seccions:

B1 Aprenentatge dels llenguatges XML (Esquema DTD, DocBook) (1 setmana)

B2 Aprenentatge dels llenguatges de transformació i formatació (XSLT i XSL:FO) i relacionats (Xpath).(2 setmanes)

B3 Selecció i utilització de les ferramentes de transformació (Saxon, Xalan i Fop) i de les fulles d'estil per a DocBook de Norman Walsh. (2 setmanes)

C .- Estudi de les directrius d'accessibilitat i aplicació a la web.

Aprenentatge de la creació de pàgines web amb HTML i maquetació i disseny amb fulles d'estil CSS2. (2 setmanes)

D .- Anàlisi i modificació de les fulles d'estil.

Per a fer-les respectar les directrius d'accessibilitat en el procés de transformar DocBook a HTML.(3 setmanes)

E .- Completar la memòria del projecte en format DocBook.

(2 setmanes)

Objectius intermitjos.

O1Transformar documents DocBook a PDF i HTML.

O2Transformar documents DocBook a PDF i HTML Accessible.

Encadenament d'activitats.

De les tasques resultants de la divisió del treball, les restriccions de precedència són les següents:

Planificació temporal.

De les activitats resultants de la divisió del treball i del seu encadenament resulta el següent diagrama de Gantt:

Figura 2.1. Diagrama de Gantt: planificació del projecte.

En aquest diagrama de Gantt es representen les activitats obteses amb el segënt ordre: A1 - A2 - B1 - B2 - B3 - A3 - C - D - E, de manera que no es fa cap activitat en paral·lel amb ninguna altra. L'estimació en temps es de 16 setmanes.